Privacy Policy

Privacy Policy

CSS schoonmaak

gevestigd aan Beneluxstraat 21
5061 KD Oisterwijk
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Rogier Coppejans
Beneluxstraat 21
5061 KD Oisterwijk
info@css-schoonmaak.nl

We hebben onderzoek gedaan waaruit blijkt dat wij geen Functionaris Gegevensbescherming nodig hebben. Desondanks hebben we besloten om toch een Data Beveiligings Functionaris aan te wijzen die zich bezig houd met alle onderwerpen waarover in deze Privacy Verklaring wordt geschreven. Neem contact op via info@css-schoonmaak.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

CSS beschikt over uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. CSS zal uw persoongegevens uitsluitend verwerken om onze diensten en afspraken uit te voeren. Om antwoord te geven op eventuele vragen, om veiligheidsredenen, voor identificatie en om administratieve redenen. Ook gebruiken wij persoonsgegevens om de bruikbaarheid en kwaliteit van onze website en dienstverlening te verbeteren.

We verwerken bijvoorbeeld contactinformatie die jij aan ons hebt verstrekt in gebruik van onze diensten. Verder verwerken wij bijvoorbeeld informatie over je computer, zoals ip-adres, operating system en browsertypen om onze dienstverlening te optimaliseren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@css-schoonmaak.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CSS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Het uitvoeren van overeenkomsten met CSS

Geautomatiseerde besluitvorming

CSS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CSS) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CSS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden
Personalia                                     > 7 jr > Ivm belastingverplichtingen
Adres/pc/woonplaats                  > 5 jr > Idem
Telnr                                               > 5 jr > Idem
E-mail                                             > 5 jr > Idem
Nieuwsbrief                                   >  tot opzegging> informeren

Delen van persoonsgegevens met derden

CSS verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CSS gebruikt alleen technische-, functionele- en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CSS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@css-schoonmaak.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
CSS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CSS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@css-schoonmaak.nl.

Veranderingen aan deze Privacy verklaring

Alle eventuele wijzigingen van deze Privacy verklaring zullen in de toekomst te vinden zijn op deze locatie, indien nodig wordt u daarvan via een mailing op de hoogte gebracht. Veranderingen zullen worden gedateerd en treden in werking op de dag van publicatie.

Deze Privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 22-03-2020